BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Apelujemy o zachowanie wyobraźni przy rozwieszaniu plakatów wyborczych

W ostatnich dniach otrzymujemy dużo zgłoszeń od kierowców, którzy skarżą się na plakaty wyborcze umieszczone w miejscach ograniczających widoczność. Kodeks wyborczy określa sposób i miejsca rozmieszczania takich ogłoszeń. Należy przy tym kierować się wyobraźnią, ponieważ za umieszczanie plakatów w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym można narazić się na kary przewidziane w kodeksie wykroczeń.

Z uwagi na liczne interwencje policjantów ruchu drogowego dotyczące niewłaściwego umieszczania plakatów wyborczych, przypominamy o zasadach opisanych w Kodeksie Wyborczym i apelujemy o zachowanie wyobraźni. Szczegółowe zasady kampanii wyborczej opisuje rozdział 12 kodeksu wyborczego. Stanowi on, że:

  • Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

  • Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

  • Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

  • Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

  • Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

W razie nieprzestrzegania powyższych zasad możemy narazić się na odpowiedzialność między innymi z kodeksu wykroczeń:

art. 63a Kodeksu wykroczeń - Bezprawne umieszczanie ogłoszenia lub plakatu

1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia  wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500zł lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Umieszczając plakat w miejscu, w którym ogranicza on widoczność dla uczestników ruchu drogowego możemy również narazić się na odpowiedzialność za spowodowanie innego niż kolizja zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.