Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach


adres: 41 - 400 Mysłowice ul. Starokościelna 2

tel. (32) 3173 200
fax: (32) 3173 244

 

 Przyjęcia interesantów przez Komendanta:

każdy poniedziałek w godz. 08.00 - 17.00 

wtorek - piątek w godz. 7.30 – 15.30
 

komórki  Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

E-mail

Telefon
komórki organizacyjne
32 3173 290
 Wydział Ruchu Drogowego
pg@myslowice.ka.policja.gov.pl  32 3173 230  Referat dw. z przestępczością gospodarczą
 prewencja@myslowice.ka.policja.gov.pl  32 3173 260  Wydział Prewencji
 kryminalny@myslowice.ka.policja.gov.pl  32 3173 280  Wydział Kryminalny

kadry@myslowice.ka.policja.gov.pl

 32 3173 218  Zespół Kadr i Szkolenia
teleinformatyka@myslowice.ka.policja.gov.pl 32 3173 247 Zespół Łączności i Informatyki
prezydialny@myslowice.ka.policja.gov.pl 32 3173 212 Zespół Prezydialny
 finanse-zaopat@myslowice.ka.policja.gov.pl  32 3173 222  Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

                                                                                     

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@myslowice.ka.policja.gov.pl oraz podane adresy powyżej

  • przesyłanie faksów pod numery: (32) 3173 244

  • strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Ładowanie odtwarzacza...