Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach (KMP Mysłowice) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Mysłowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Damian Sokołowski, adres poczty elektronicznej rzecznik@myslowice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 262 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach, w której możliwe jest załatwianie spraw przez interesantów, znajduje się przy ul. Starokościelnej 2 w Mysłowicach. Budynek posiada tablicę informacyjną znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia, a także podświetlany napis „POLICJA” na górnej części elewacji nad wejściem głównym. 

Po prawej stronie od wejścia głównego do KMP Mysłowice, przy ul. Starokościelnej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Po wejściu do budynku KMP Mysłowice, do poczekalni dla interesantów prowadzą schody wewnętrzne (10 stopni). Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest osobne wejście z rampą podjazdową, które znajduje się od strony ul. Towarowej. 

W poczekalni dla interesantów znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. 

W poczekalni znajduje się także telefon umożliwiający skontaktowanie się z pracownikiem lub funkcjonariuszem na terenie budynku KMP Mysłowice. Numery telefonów do pracowników i funkcjonariuszy KMP Mysłowice znajdują się po prawej stronie poczekalni, przy okienku obsługi interesantów. Obsługa interesantów może też osobiście ustalić właściwy numer i powiadomić telefonicznie osobę zainteresowaną o oczekującym interesancie

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni i poruszają się po terenie KMP w Mysłowicach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Domofon do przywołania obsługi interesanta znajduje się po prawej stronie poczekalni przy okienku obsługi. 

 Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na 1 piętrze budynku. Z powodu braku platform przyschodowych i windy interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pokojach poszczególnych wydziałów znajdujących się na 1 piętrze budynku. 

 Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Osoby niesłyszące obsługiwane są z pomocą tłumacza języka migowego, udostępnionego przez Komendę Główną Policji na portalu euslugi.policja.pl. Usługa dostępna w dni robocze w godzinach 8.00–20.00. 

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Mysłowicach także za pośrednictwem wiadomości sms. Nr telefonu dla wiadomości sms to 798 030 997. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), rodzaj sprawy z jaką zgłasza się osoba oraz sposób kontaktu zwrotnego (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do komendy. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 85 262 55.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Zofia Policht, adres poczty elektronicznej zofia.policht@myslowice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 262 21.