Mapa zagrożeń

Debata w sprawie utworzenia map zagrożeń dla Śląska

W rotundzie katowickiej komendy odbyła się debata w sprawie utworzenia projektu „Map zagrożeń dla województwa śląskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym województwie. Gospodarzem wydarzenia był szef śląskich policjantów nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem obywateli czuwa, obok Policji, szereg innych służb i inspekcji. Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami służb i instytucji, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Aktywna współpraca tych podmiotów oraz ich zaangażowanie, znacznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa obywateli. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacją różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, a także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem - zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa.